Plans locals de seguretat

La Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya proposa els plans de seguretat local com el principal instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública.

L'elaboració d'un pla proporciona una sèrie d'importants beneficis per a la vida social i econòmica del municipi, així com per a la mateixa administració i serveis locals:

- El primer benefici és una previsible millora de l'estat de la seguretat al municipi i de l'atenció a les necessitats de la població.

- Implica en el procés als diversos actors i operadors relacionats amb la seguretat i permet avançar conjuntament cap a la recerca d'estratègies concertades.

- Obre canals de participació ciutadana que permeten incrementar la contribució de la població en la gestió municipal i s'afavoreix la legitimitat.

- Permet una racionalització de la despesa en seguretat i una gestió eficient dels recursos tant humans com materials

Et proporcionem l'assessorament i el suport tècnic necessari durant tot el procés, des de la posada en marxa del pla fins a la fase final d'avaluació.

Descarregar dossier de plans locals