Consultoria GIS aplicada a la gestió de seguretat

Mitjançant la integració de la tecnologia GIS recopilem, processem i analitzem les dades sobre seguretat i les transformem en eines que ofereixen suport en la presa de decisions en matèria de seguretat.

Com ho fem?

Mapes delinqüencials. La representació visual dels fets delictius, els incidents policials o l’accidentalitat, permet identificar fàcilment els patrons de distribució i les zones de risc, facilitant la implementació d’estratègies preventives i de resposta.

Mapes d’inseguretat. Detectem i estudiem sobre el terreny tots aquells elements paisatgístics, arquitectònics i antròpics que poden generar inseguretat a la població: punts foscos, manca de senyalització, vies en mal estat, vegetació abandonada, etc. Identifiquem i mapegem aquestes zones que requereixen una intervenció i dissenyem l’estratègia més adient per fer-les més amables.

Participació ciutadana a través de GIS. És fonamental en qualsevol intervenció en matèria de seguretat recollir i conèixer els coneixements, les opinions i els sentiments dels ciutadans. A través d’eines basades en GIS posicionem sobre un mapa les respostes a les enquestes de percepció de seguretat que generem. Aquesta eina obre un canal de participació ciutadana i permet detectar els punts insegurs que requereixen una intervenció.